Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową A T A K S J A


Program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Ataksja”

Napisany... Maj 18, 2015 przez admimarcin

2015-05-18_10-54_Zaproszenie na Walne

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „ATAKSJA” 23.05.2015

PROGRAM

Współorganizatorem konferencji

jest Pracownia EMG Zakładu Neurofizjologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii I Neurologii w Warszawie.

1.    Otwarcie Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania,
2.    Wybór Prezydium,
3.    Przyjęcie porządku obrad,
4.    Uchwalenie regulaminu,
5.    Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
6.    Stwierdzenie przez Komisje Mandatowo- Skrutacyjnej prawidłowości zwołania zebrania
7.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
8.    Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2014 rok.
9.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu,
10.    Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną uprawnienia Sprawozdawczo – Wyborczego          Walnego Zebrania do podejmowania uchwał,
11.    Dyskusja,
12.    Podjecie uchwał w sprawach:
–    Przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2014 rok
–    Sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.,
–    Sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
–    Absolutorium dla Zarządu,
13.    Wybór Prezesa i Zarządu,
14.    Wybór Komisji Rewizyjnej,
15.    Przerwa na posiłek
16.    Wystąpienie Wykładowcy Z Instytutu Psychiatrii
17.    Wystąpienie Pani Magdy Kazimierskiej-Zając
18.    Wystąpienie Pani Elżbiety Kupczak
19.    Wolne wnioski,
20.    Zamknięcie obrad


.............................................................................................................................

Poinformuj innych, dziękujemy!

Dodaj komentarz
↑ Do góry strony