Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową A T A K S J A


Członkostwo

.

 

Do Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową może przystąpić każdy zainteresowany.

Z członkostwem związane są prawa, przywileje i obowiązki

Aby korzystać z pomocy Stowarzyszenia nie trzeba być jego członkiem.

Fragment ze Statutu Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową dotyczący praw i obowiązków członka Stowarzyszenia:

㤠11
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,
c) zgłaszać uwagi i wnioski zmierzające do zwiększenia efektywności działalności Stowarzyszenia,
d) głosować we wszystkich sprawach poddanych pod głosowanie.

2. Do obowiązków członków należy:
a) regularne opłacanie składek członkowskich,
b) aktywny udział w realizacji statutowych zadań i celów,
c) przestrzeganie statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

§ 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która wspomaga Stowarzyszenie finansowo, organizacyjnie, sprzętowo lub w inny zadeklarowany sposób.
2. Członkowie wspierający nie mogą posiadać biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma prawo:
a) brać udział z głosem doradczym w zebraniach i pracach Stowarzyszenia; osoby prawne przez upoważnionego przedstawiciela,
b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
§ 15

Członkostwo ustaje wskutek:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b) śmierci członka,c) likwidacji Stowarzyszenia,
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia. Wykluczenie następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania podjętą większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 50 % uprawnionych do głosowania na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
e) pisemnej uchwały Zarządu wobec członka, który zalega z opłaceniem składek za 2 lata – ze skutkiem od daty uchwały. Uchwała o pozbawieniu członkostwa powinna być poprzedzona pisemnym wezwaniem do uiszczenia zaległych składek w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o pozbawieniu członkostwa. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
f) cofnięcia zgody opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.”

Aby przystąpić do Stowarzyszenia należy:

Aby przystąpić do Stowarzyszenia należy:

– wypełnić deklarację członkowską, podpisać ją osobiście i przesłać wraz z kopią rozpoznania  choroby  (dotyczy osób chorych) na adres korespondencyjny Stowarzyszenia

– na konto bankowe Stowarzyszenia

GREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. o/WARSZAWA

08 1940 1076 3157 8644 0000 0000

Kod SWIFT/BIC : AGRIPLPR

Należy dokonać wpłaty wpisowego  i składki członkowskiej , podając w tytule wpłaty, za jaki rok składka jest wpłacana

Wpisowe dotyczy każdego osoby przystępującej do Stowarzyszenia.

Wysokość wpisowego i składek członkowskich:

– wpisowe 50 PLN – jednorazowo

– składka członkowska 80 PLN – rocznie

 

 


.............................................................................................................................

Poinformuj innych, dziękujemy!

Dodaj komentarz↑ Do góry strony