Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową A T A K S J A


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową 05.06.2016

Napisany... Maj 13, 2016 przez admimarcin

.

Członkowie  Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową z siedzibą w Warszawie  

 
Na podstawie art. 21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Odbędzie się w dniu  05.06.2016r. (niedziela)  w Kolejowym Szpitalu  Uzdrowiskowym Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim (koło Ciechocinka),

ul. Narutowicza 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski.  Piętro II, sala nr  266A

Termin rozpoczęcia zebrania – godzina 10:30 (I termin), godzina 11:00 (II termin)

Za Zarząd
Prezes Zarządu Marek Boniuszko

 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RODZIN Z ATAKSJĄ RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWĄ  05.06.2016

 

PROGRAM

 1. Otwarcie Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania,2. Wybór Prezydium,3. Przyjęcie porządku obrad,4. Uchwalenie regulaminu,

  5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

  6. Stwierdzenie przez Komisje Mandatowo-Skrutacyjnej prawidłowości zwołania zebrania ,

  7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

  8. Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2015 rok,

  9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu,

  10. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną uprawnienia Sprawozdawczo –

       Wyborczego Walnego Zebrania do podejmowania uchwał,

11. Dyskusja,

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

A)  Przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2015 rok,
B)  Sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015,
C)  Sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
D)  Absolutorium dla Zarządu,

 1. E) Podniesienia wysokości wpisowego oraz składki członkowskiej od 01.01.2017roku,
 2. F) Odwołanie z funkcji Vice-Prezesa Stowarzyszenia Franciszka Gajka w związku ze złożoną

      przez niego rezygnacją z pełnionej funkcji,

 1. G) Powołanie pełnomocnika do podpisywania umów z członkami zarządu Stowarzyszenia  (w

      związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, wymóg posiadania

      takiego pełnomocnika zacznie obowiązywać pod koniec maja 2016. Jest on wskazywany przez

      walne zebranie),

 1. H) Nadanie Pani dr n. med. Marii Rakowicz tytułu honorowego członka Stowarzyszenia Rodzin z

      Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową ,

 1. I) Wykluczenia ze Stowarzyszenia członków zalegających ze składkami za lata poprzednie na

      podstawie § 15 d tj.  z powodu nie przestrzegania  postanowień statutu w tym zakresie  (§ 11   

      pkt. 2 a  „do obowiązków członków należy:  regularne opłacanie składek członkowskich” )

 1. J) Zmiany w statucie Stowarzyszenia, poprzez dopisanie w par. 6 Statutu:

 

Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez :

 

– sfinansowaniu zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, medycznego i pomocniczego dla osób niepełnosprawnych chorych na ataksję, i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

 

– sfinansowaniu zakupu niezbędnych leków, środków opatrunkowych i higienicznych dla osób niepełnosprawnych chorych na ataksję, i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

 

– sfinansowanie niezbędnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych chorych na ataksje i ich opiekunów (jeżeli osoba niepełnosprawna wymaga stałej opieki w codziennej egzystencji), i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

 

– sfinansowanie niezbędnych zabiegów medycznych, operacji, hospitalizacji osób niepełnosprawnych chorych na ataksję oraz pobytu ich opiekunów w placówkach medycznych ( jeżeli osoba niepełnosprawna wymaga stałej opieki w codziennej egzystencji), i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej ;  

 

– sfinansowanie niezbędnych turnusów rehabilitacyjnych i terapeutycznych osób niepełnosprawnych chorych na ataksję  i ich opiekunów ( jeżeli osoba niepełnosprawna wymaga stałej opieki w codziennej egzystencji), i  znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

 

– sfinansowaniu zakupu niezbędnych zabiegów rehabilitacyjnych przez osoby niepełnosprawne

chore na ataksje, i znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej ; 

 

– sfinansowanie niezbędnej likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych chorych na ataksję, i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

 

organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia osób niepełnosprawnych chorych na ataksję, i znajdujących się w szczególnie trudnej  sytuacji życiowej i materialnej ;

 

– sfinansowanie spotkań integracyjnych członków Stowarzyszenia tj. animatora spotkań, nagród, wynajem pomieszczeń, poczęstunku/ wyżywienia, wynajem środków transportu itp. ,  i ich opiekunów.”

 

13. Przerwa obiadowa 13:15-14:15, osoby przebywające na turnusie idą na obiad na stołówkę KSU w AK, pozostałe osoby mają czas wolny lub również idą na obiad (jeżeli wcześniej zgłosiły się pisemnie do p. M. Boniuszko, prosimy o potwierdzanie przyjazdu na WALNE oraz zgłaszanie się osób chcących skorzystać z posiłku serwowanego przez KSU w AK, cena obiadu 16,00 PLN).

 1. Wystąpienie Pana Prezesa Marka Boniuszko,
 2. Wystąpienie Pani Beaty Lech – administratora projektu „TeleNeuroforma Kliniczna ” w Stowarzyszeniu Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową ,

16. Wolne wnioski,
17. Zamknięcie obrad.

 


.............................................................................................................................

Poinformuj innych, dziękujemy!

Dodaj komentarz
↑ Do góry strony